Κοινή Υπουργική Απόφαση Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζόμενων ΙΕΚ.   


Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ.   


Οδηγίες για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης.    


Αίτηση Πρακτικής Άσκησης.   


Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης.   


Βεβαίωση Εργοδότη.   


Βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης (Παρουσίας).


Βεβαίωση πραγματοποίησης μέρους Πρακτικής Άσκησης.  


Βιβλίο 6μηνης Πρακτικής Άσκησης.   


Υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής Πρακτικής Άσκησης.