Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ.   


Εγκύκλιος Για Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ.   


Αίτηση Πρακτικής Άσκησης.   


Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης.   


Βεβαίωση Εργοδότη.   


Βεβαίωση πραγματοποίησης μέρους Πρακτικής Άσκησης.   


Βεβαίωση Παρουσίας.   


Βιβλίο 6μηνης Πρακτικής Άσκησης.   


Υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής Πρακτικής Άσκησης.